Kategórie
CCD kamery
Astronyx je od roku 2012 výhradný dovozca ATIK CCD kamier a príslušenstva pre Slovensko.

Záručné podmienky

Záručné podmienky

1. Záruka sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sú riadne označené sériovým číslom, prípadne plombou, ktorá nesmie byť porušená.

2. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou niektorého dielu zariadenia.

3. Záručná lehota pre tovar je stanovená na 24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia a tovaru konečným zákazníkom. Záručné opravy sa vykonávajú len po predložení riadne vyplneného reklamačného protokolu.

4. Pre vykonanie záručného servisného zásahu je potrebné dodať zariadenia alebo tovar v originálnom balení s kompletným príslušenstvom, pokiaľ nieje dohodnuté inak.

5. Záruka sa nevzťahuje na uvedené prípady:

- poruchy a chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, nedbalosťou obsluhy, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (zlomený plošný spoj, prasknuté, polámané konektory, odlomené časti, poprelepované štítky sériových čísel), nesprávnyn použitím a inštaláciou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOS-u, FDD, CD-mechaniky) a ventilátory používané v prašnom prostredí, alebo poškodením elektrostatickým výbojom (spálené cesty na plošnom spoji),

- vady spôsobené prevádzkovaním v nevyhovujúcom prostredí, pripojenie do elektrickej siete nevyhovujúcej platnej norme STN,

- vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

- vady vzniknuté prevádzkovaním v nevhodnom prostredí, v prostredí s kolísanim napájacieho napätia mimo rozsah uvádzaný výrobcom, resp. Príslušnou technickou normou,

- škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov, alebo prevádzky za extrémne neobvyklých podmienok,

- akékoľvek vady pri uplatnení ktorých bude zistené odstránenie alebo poškodenie plomby, resp. sériového čísla.

6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do zariadenia osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne dodávateľom splnomocnená. U zariadení opatrených servisnou nálepkou sa za neoprávnený zásah považuje porušenie servisnej nálepky (v prípade nutnosti je možné porušenie servisnej nálepky konzultovať so servisným strediskom).

7. Záruka sa viaže vždy na vadný diel, alebo na zariadenie. Nevzťahuje sa na softvér ani na dáta.

8. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu dát alebo údajov, poškodených poruchou funkčnosti HDD, FDD alebo CD mechaniky.

9. Ochranu dát proti strate v prípade poruchy musí zákazník zabezpečiť svojimi prostriedkami.

10. Dodávateľ taktiež negarantuje plnú kompatibilitu predaných zariadení a komponentov s inými zariadeniami a inými komponentami, ak ich výber nebol schválený, resp. Konzultovaný s dodávateľom.

11. Vyriešením reklamácie sa rozumie odstránenie závady. Toto prevedie dodávateľ formou opravy, prípadne výmenou vadného tovaru za tovar bez závady a uvedením zariadenia do stavu požadovaného zákazníkom pri predaji. Pri výmene nosičov dát bude v rámci reklamácie zákazníkovi obnovený len softvér dodaný a inštalovaný pri predaji. Aplikačný softvér a ďalšie nastavenia bude zákazníkovi vykonané ako ďalšia platená služba.

12. Uplatnenie reklamácie: Kupujúci (po prvotnom avíze predávajúcemu) doručí na vlastné riziko a náklady reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry, dodacie, alebo záručného listu a čo najpresnejším popisom závady reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho, t.j. Firma Astronyx PC, nám. Sv. Michala 3, Hlohovec.

13. Upozornenie pre užívateľov LCD monitorov:

Norma ISO 13406 pripúšťa pri LCD monitore 5 vypálených na 1 mil. bodov. Preto reklamácie tohto typu nemôžu byť akceptované. Podľa ISO normy v tabuľke je maximálny pomer vadných pixelov na milión dobrých: -2ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo -2ks (typu 2) t.j. trvale čiernych -5ks (typu 3) všetky chyby iné než typ 1 a 2, napríklad svietiace trvalo červené, modré, atď.

Pri neoprávnenej reklamácii si dodávateľ vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov spojených s touto reklamáciou.

Pokračovať
clear-bug-div